yury_finkel (yury_finkel) wrote,
yury_finkel
yury_finkel

Categories:

Написал послесловие к Зимину

Написал послесловие к моему переводу книги Зимина «Социализм и неосталинизм». Оригинал текста на эсперанто см. ниже, вот перевод на русский:

Послесловие переводчика

Для чего я перевёл эту книгу? Вовсе не для того, чтобы «каяться» в «преступлениях сталинизма», как призывают неолибералы, и как без сомнения представят сталинисты в стремлении опорочить книгу и перевод. Напротив, я перевёл её, чтобы понять и объяснить те ошибки, которые в конце концов помешали нам достичь желаемой цели, и чтобы не повторить их в последующих попытках достигнуть той же самой цели. (Конечно, под целью я подразумеваю социализм и коммунизм).

В книге имеются некоторые преувеличения и фактические неточности, но они объяснимы тем, что автор не имел доступа к информации, скрытой в архивах (например, о количестве расстрелянных во время большого террора — сейчас известно почти точное число: около 700 тысяч, «всего лишь», по сравнению с криками антикоммунистов о многих миллионах — но разве из-за относительно небольшого размера это перестаёт быть преступлением — именно преступлением против самого социализма?), и кроме того, эмоциональные преувеличения вполне понятны, если помнить о личной судьбе автора, который провёл 20 лет в сталинских лагерях.

Несмотря на эти неточности, которые нисколько не влияют на выводы автора, книга представляет собой детальное объяснение того, как и почему была извращена идея строительства социализма.

Я считаю, что вопрос о природе СССР и о причинах его гибели является одним из важнейших (если не важнейшим из) теоретических вопросов современного марксизма. Ведь без осознания этих причин невозможно двигаться вперёд. Тем более что причины состояли именно в отклонении и извращении исходных идей Маркса, Энгельса, Ленина. Даже если они были сделаны под давлением обстоятельств, это не делает их менее ошибочными, тем более что мы сейчас знаем, к чему это в конечном счёте привело.

Вместе со всем этим, я не считаю, что Советский Союз должен быть проклят и забыт как чёрная страница в истории. Напротив, я считаю, что Советский Союз был первой в истории попыткой построения социализма, которая имела множество прогрессивных достижений, и сохраняла свой прогрессивный потенциал даже до самого своего конца, хоть она и затормозилась в своём развитии. Это был незаконченный переходный период от капитализма к социализму, затормозившийся из-за объективных и субъективных факторов. И чрезвычайно важно проанализировать, что́ в этой первой попытке удалось и не удалось, что́ было верным и что́ было ошибочным. Без такого анализа невозможно идти вперёд ко второй попытке, которая, я очень надеюсь, когда-нибудь будет успешной.

Юрий Финкель, октябрь 2016


Postparolo de la tradukinto

Por kio mi tradukis tiun ĉi libron? Tute ne por «penti» pri «krimoj de la stalinismo», kiel alvokas novliberaluloj, kaj kiel sendube prezentos la stalinistoj en strebo malglori la libron kaj la tradukon. Male, mi tradukis ĝin por kompreni kaj komprenigi la erarojn, kiuj fine malhelpis al ni atingi la deziratan celon, kaj por ne plu ripeti ilin en postaj penoj atingi la saman celon (Kompreneble, sub la celo mi subkomprenas socialismon kaj komunismon).

En la libro estas kelkaj troigoj kaj faktaj malĝustaĵoj, sed ili estas klarigeblaj per tio, ke la aŭtoro ne havis atingon al informoj, kiuj estis kaŝitaj en arkivoj (ekzemple, pri kvanto de mortekzekutitoj dum la granda teroro — nun estas konata ĝia preskaŭ preciza nombro: ĉirkaŭ 700 mil, «nurnure», kompare kun krioj de la kontraŭkomunistoj pri multaj milionoj — sed ĉu pro ĝia relativa malmulteco tio ĉesas esti krimo — nome krimo kontraŭ socialismo mem?), kaj krome la emociaj troigoj estas tute kompreneblaj, se memori pri la persona sorto de la aŭtoro, kiu pasigis dudek jarojn en stalinaj malliberejoj.

Malgraŭ tiuj malĝustaĵoj, kiuj tute ne influas la konkludojn de la aŭtoro, la libro prezentas detalan klarigon de tio, kiel kaj kial estis distordita la ideo de konstruado de socialismo.

Mi opinias, ke la demando pri la naturo de la USSR kaj pri kaŭzoj de ties pereo estas unu el la plej gravaj (se ne entute la plej grava el) teoriaj demandoj de la moderna marksismo. Ja sen konscio de tiuj kaŭzoj ne eblas moviĝi antaŭen. Des pli ke la kaŭzoj konsistis ĝuste en deflankiĝoj kaj distordoj de la originaj ideoj de Markso, Engelso, Lenino. Eĉ se ili estis faritaj sub premo de la cirkonstancoj, tio ne faras ilin malpli eraraj, des pli ke ni nun scias, al kio ili fine kondukis.

Kun ĉio ĉi, mi ne opinias, ke la Sovetunio estas kondamninda kaj forgesinda kiel nigra paĝo en historio. Male, mi opinias, ke la Sovetunio estis la unua en historio provo de konstruado de socialismo, kiu havis multegajn progresajn atingojn, kaj konservadis sian progresan potencialon eĉ ĝis sia fino mem, kvankam ĝi bremsiĝis en sia progresa moviĝo. Tio estis nefinita transira periodo el kapitalismo al socialismo, bremsiĝinta pro objektivaj kaj subjektivaj faktoroj. Kaj treege gravas analizi, kio en tiu unua provo estis sukcesa kaj malsukcesa, kio estis prava kaj kio estis malprava. Sen tia analizo ne eblas iri antaŭen al dua provo, kiu, mi tre esperas, estos iam sukcesa.

Jurij Finkel, oktobro 2016

P.S. О недостатках как воззрений самого Зимина, так и стиля и содержания моего послесловия я в курсе, прошу критиков как слева, так и справа не утруждаться. Я делаю то, что считаю нужным.
Tags: #марксизм, #социализм, #эсперанто, марксизм, перевод, социализм, эсперанто
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Comments allowed for friends only

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments